Intensivvården på Remeo

Remeo har funnits sedan 2013 och ingår sedan 2020 som en del av den samlade intensivvårdskapacitet som sammanställs i den gemensamma portal som Region Stockholms intensivvårdsavdelningar och sjukhus använder.

För närvarande summeras antalet till 102 öppna platser, varav Remeo står för 14. Här beskriver och förtydligar vi vad Remeos intensivvårdsdel innebär utifrån hur Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) beskriver vårdnivån.

Sammanfattning

Bakgrund

Remeo bedriver intensivvårdsrehabilitering och ingår med denna funktion i intensivvårdskedjan i Stockholm. Vårdformen möter behovet av både intensivvård och rehabilitering i syfte att hjälpa patienter i att återgå till ett självständigt liv och avveckla de mer krävande medicinska insatserna så långt som möjligt. Denna övergång förutsätter att det intensivvårdsmässiga behovet kan tillgodoses fullt ut.

Resurser och kompetens

Vårdteamen består av intensivvårdsutbildad specialkompetens avseende läkare och omvårdnadspersonal som samarbetar med övriga kompetenser i verksamheten.

Samtliga vårdplatser är utrustade för modern intensivvård med både resurser för invasiv ventilatorbehandling och cirkulationsupphållande vård samt avancerad övervakning. Det finns även kapacitet för ultraljuds- och röntgenundersökningar.

Varje patient vårdas på enkelrum med möjlighet till kontinuerlig övervakning och säkerställande av adekvat medicinskt omhändertagande parallellt med rehabiliteringsinsatserna.

Vårdnivå

I normalfallet kan det initiala intensivvårdsbehovet fasas ut och vården successivt alltmer präglas av rehabilitering varefter patient kan skrivas ut till en lägre vårdnivå.

I händelse av att patienten skulle medicinskt försämras kan den medicinska nivån åter eskaleras till full intensivvård inom ramen för vården på Remeo. Skulle detta inträffa utvärderas situationen och beslut fattas om intensivvårdsrehabiliteringen ska fortsätta eller om annan åtgärd behöver vidtas. Exempelvis kan patienten då flyttas till akutsjukvården för förlängd intensivvård, utvidgad diagnostik eller annan intervention.

Specifika delar

Begreppet intensivvård

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) beskriver intensivvård som en vårdnivå med noggrann övervakning och avancerad behandling av svårt sjuka patienter. Man pekar på en högre personaltäthet och en högteknologisk miljö för patienter som behöver mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning.

Samtliga vårdplatser på Remeo är utrustade med modern övervakningsutrustning där parametrar som EKG-kurvor, syrgasmättnad i blodet, respiratorvärden och patientens blodtryck kan mätas kontinuerligt. Det finns även en central medicinsk gasförsörjning som säkerställer tillgång till luft och syrgas från vägguttag i samtliga patientrum. Övervakningen går att följa på plats inne på patientens enkelrum, men även utanför via mobila enheter som bärs av all vårdpersonal. Detta skapar förutsättningar för att öka patientens personliga integritet och autonomi, vilket är en viktig del av rehabiliteringen. Samtidigt finns dubbla larmsystem till varje patient, vilket säkrar möjligheten till omedelbar hjälp om en akut situation skulle uppstå.

Teamets uppbyggnad

SIR pekar på intensivvården som en av de mest resurskrävande formerna av sjukvården och på specialutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar där. Avdelningarna är utrustade för att ge patienter med svikt i kroppens viktigaste funktioner så som andning, cirkulation och medvetande maximal möjlighet till överlevnad.

Teamet på Remeo består av erfarna specialistläkare inom anestesi och intensivvård, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, allmänutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Dessutom deltar paramedicinska specialiteter, främst fysioterapeuter, till viss del även i den medicinska vården. Samtliga patientplatser kan bedriva respiratorvård samtidigt med antingen konventionell intensivvårdsventilator eller mer mobil hemventilator, vilket är en fördel för rehabiliteringsdelen. Om någon behandling mer än någon annan kännetecknar intensivvård så är det kanske just respiratorbehandling, och där placerar sig Remeo som en av landets ledande intensivvårdsenheter sett till årlig mängd respiratorvård. På varje vårdplats finns även möjlighet att övervaka cirkulation med EKG och tryckmätning av blodkärlskatetrar inuti patienten. Denna typ av övervakning är vanlig när patienten tas in på Remeo, men vi strävar efter att minimera denna typ av insatser till förmån för rehabiliteringsdelen så snart situationen så medger. Det är även vanligt att Remeo vårdar patienter med påverkad medvetandegrad, vilket följs rutinmässigt och som vi arbetar för att stärka på olika sätt som led i patientens vård och rehabilitering. Överlevnaden på Remeo är 97% inom vårdtillfället.

Medicinteknisk utrustning

SIR framhåller att dagens intensivvårdsavdelningar har en hög koncentration av medicinteknisk utrustning och att avancerade apparater och övervakningsmonitorer används för att behandla och följa patientens hälsotillstånd. Det är av största vikt för Remeo att ge vård på en modern och teknologisk nivå som svarar upp mot patientbehovet. Utöver att samtliga vårdplatser är försedda med möjlighet till invasiv ventilation med respirator så finns motsvarande kapacitet för icke-invasiv ventilation och högflödesbehandling. Det finns individuella exemplar av hostmaskin samt gemensam utrustning för andningsregistrering under sömn samt koldioxidmätning genom huden för att säkerställa en god och säker andningsfunktion i de senare nedtrappningsfaserna av patientens andningsstöd. Det finns även modern utrustning och kompetens för att hantera akuta medicinska situationer med akutvagn med möjlighet till fullskalig luftvägshantering med fiberendoskop och videolaryngoskop. Remeo har även egen ultraljudsutrustning och mobil röntgenapparatur som kan användas på varje patientsal. Sedan februari 2024 finns även möjlighet att ge hemodialys på Remeo.

Eget rum

SIR identifierar att intensivvårdspatienter, som är uppkopplade till nödvändig apparatur, kan uppleva vården som påfrestande med exempelvis infusionspumpar, övervakningsutrustning och respiratorer som larmar, lampor som lyser, undersökningar och även den omvårdnad som ges av ständigt närvarande personal.

På Remeo har varje patient ett eget rum och vi utnyttjar dagens tekniska möjligheter till en säker övervakning så att patienten kan normalisera sin autonomi, integritetsnivå och inte minst dygnsrytm. När personalen är hos patienten är det för att möta specifika behov av åtgärder, omvårdnad eller rehabilitering och däremellan kan patienten få återhämta sig med egen vila, sömn eller kanske ta emot besök. På detta sätt kan vården personcentreras i högre grad och vägen tillbaka till ett självständigt liv underlättas utan att kompromissa med medicinsk säkerhet eller god omvårdnad.

Olika typer av intensivvård

SIR beskriver att intensivvård avser vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Vid förvärrade tillstånd kan det finnas behov av intensivvård på sjukhus med specialistvård på en högre nivå, dit patienten transporteras i ambulans med medföljande anestesi/intensivvårdspersonal. SIR beskriver även de specialiserade nivåerna för barn-, thorax-, neuro- och brännskadeintensivvård.

På Remeo, i likhet med alla intensivvårdsenheter, kan svikt i kroppens mest grundläggande funktioner hanteras enligt dagens standard. Det finns full tillgång till modern luftvägsutrustning, respirator och cirkulationsstödjande behandling. Denna kapacitet syftar i första hand till att stabilisera en akut uppkommen situation som antingen snabbt kan hävas så att intensivvårdsrehabiliteringen kan fortsätta, eller så behövs en längre tids intensivvård och kanske andra åtgärder som avancerad röntgen eller någon typ av kirurgi. I det senare fallet är Remeo inte rätt vårdnivå, eftersom verksamheten är dimensionerad och anpassad för intensivvårdsrehabilitering, varför en patient med ihållande svikt av vitala funktioner i regel flyttas till akutsjukhus inom ca 24-48 timmar.

Referens urklipp ur SIR hemsida https://www.icuregswe.org/


Appendix

Citat SIR


SIR: Intensivvård är en vårdnivå som innebär noggrann övervakning och avancerad behandling av svårt sjuka patienter

På en intensivvårdsavdelning där det är högre personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning.

SIR: Intensivvården är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvården. Team av specialutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar där.

Intensivvårdsavdelningarna är skapade och utrustade för att ge patienter med svikt i kroppens viktigaste funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande maximal möjlighet till överlevnad.

SIR: Utvecklingen har lett till att en intensivvårdsavdelning idag är en av de avdelningar med högsta koncentrationen av medicinsk-teknisk utrustning. Undersökningsmetoder och behandling där avancerade apparater och övervakningsmonitorer används för att följa patientens hälsotillstånd.

SIR: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ofta uppkopplad till olika apparater av betydelse för den högspecialiserade vården. Sammantaget handlar det om väldigt många apparater och som patient kan det vara väldigt påfrestande att vårdas där. Infusionspumpar, övervakningsmonitorer och ventilator (respirator) som larmar, lampor som lyser och undersökningar samt omvårdnad av ständigt närvarande personal som skall genomföras med täta intervaller.

Intensivvård (IVA) avser vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande även BIVA, TIVA, NIVA och BRIVA.

SIR: Ibland kan tillståndet förvärras och det kan då finnas behov av intensivvård på ett annat sjukhus med specialistvård på en högre nivå. Då transporteras du med ambulans och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal dit.