Vårt arbete med ledningssystemet för kvalitet pågår systematiskt på alla olika nivåerna inom organisationen. Varje enskild medarbetares kompetens och engagemang utvecklas och uppmuntras kontinuerligt.

Remeo arbetar med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. För uppföljning av vårdresultat används ett lokalt kvalitetsregister.

Remeo medverkar i det nationella kvalitetsregistret Webrehab Sweden för ryggmärgsskadade patienter.    

Vi samarbetar med Karolinska universitetslaboratoriet för kvalitetskontroll av patientnära analyser. Regler kring strålsäkerhet, fastställda av strålsäkerhetsmyndigheten, efterföljs genom en strålsäkerhetsorganisation. Vi har även avtal med Vårdhygien Stockholm, som har varit med vid uppbyggnaden av kliniken och fortsätter att driva ett preventivt arbete för att undvika infektioner med multiresistenta bakterier hos oss. Livsmedelshygienen säkerställs genom egenkontrollprogram utfärdade av Miljöförvaltningen.

Avvikelser hanteras i Region Stockholms avvikelsehanteringssystem.   

All personal deltar årligen i både verksamhetsövergripande och i yrkesspecifika studiedagar. Vårdpersonal utbildas även lokalt inom ett antal specialkompetenser kopplade till vårt verksamhetsområde.

Remeo är miljöcertifierad enligt ISO 14001.