Patientsäkerhetsarbetet handlar om att skydda våra patienter mot att skadas i sitt möte med vården. I patientsäkerhetslagen (2010:659) definieras en vårdskada som:

”… lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (1 kap. 5§).

Sjukvården är en komplex verksamhet där många faktorer ska samspela och risker är en del av hela verksamheten. På Remeo arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vården för våra patienter. Vi identifierar risker och arbetar förebyggande. Som vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att arbeta systematiskt med patientsäkerheten och vi vill att detta arbete genomsyrar hela verksamheten.

En central del i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet är att ta hand om eventuella synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Era observationer är viktiga för arbetet med att förbättra vården på Remeo och vi vill gärna att ni är delaktiga. Vi är intresserade av att veta vad just du tycker och tar tacksamt emot dina tankar om vården på Remeo, både ris och ros!

Använd blanketten nedan för att meddela oss dina synpunkter eller klagomål på vården. Ladda ner blanketten och lämna eller skicka den till Remeo. Det finns även en brevlåda på avdelningen där du kan lägga den. Givetvis kan du lämna synpunkter eller klagomål anonymt.

Tveka inte heller att prata med personal på avdelningen om du har frågor eller funderingar.

Ladda ned blanketten

Synpunkter och klagomål på vården kan även göras till:

Patientnämnden:
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-
vard/patientnamnden-stockholm/

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(LÖF): www.lof.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
www.ivo.se

Vid behov kan du även kontakta:

Kvalitetssamordnare:
Jennifer Taberman
073-0870170
jennifer.taberman@remeo.se

Verksamhetschef:
Anna Cedborg
070-956 42 16
anna.cedborg@remeo.se

Det går även bra att prata med personalen.