Klinikens medarbetare

Medarbetarna är klinikens viktigaste resurs. De har sammantaget en både bred och djup kompetens inom vård och behandling av patienter med långvarig kritisk sjukdom. Löpande utbildning bidrar till att upprätthålla och utöka kompetensen.

Vårt multidisciplinära team arbetar tätt tillsammans för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar i sin återhämtning och rehabilitering. Nedan följer en beskrivning av de olika specialisterna i teamet. Dessutom finns förstås administratörer, samordnare och chefer på Remeo, som verkar i bakgrunden.

Specialisterna i Remeos multidisciplinära team

Läkare

På Remeo arbetar erfarna specialistläkare i anestesi och intensivvård. I det multidisciplinära teamet hjälper de våra patienter att bli så friska som det går, så fort det går. Under dagtid på vardagar är de omedelbart tillgängliga, övrig tid har de jourberedskap. Vi har även konsultläkare inom infektion, öron/näsa/hals, kirurgi, kardiologi, lungmedicin, neurologi och rehabiliteringsmedicin mm, som anlitas vid behov.

Specialistsjuksköterska IVA

Intensivvårdssjuksköterskorna är ett stöd för de grundutbildade sjuksköterskorna och är ansvariga för de patienter som har ett avancerat vårdbehov. Under jourtid arbetar specialistsjuksköterskorna som vårdledare. De har då en arbetsledande och stödjande roll för övriga i omvårdnadsteamet och en tät kontakt med jourhavande läkare.

Sjuksköterska

Sjuksköterskorna leder och individanpassar omvårdnadsarbetet utifrån varje patients behov. Tillsammans med övriga i det multiprofessionella teamet arbetar de för att ge bästa möjliga vård och utföra såväl ordinerad vård som rehabilitering tillsammans med patienten. Patientsäkerheten genomsyrar alla aktiviteter och vi vill inkludera patient och närstående i det arbetet. 

Undersköterska

Undersköterskorna har en mycket viktig roll i omvårdnadsteamet. De arbetar närmast patienterna och hjälper och stödjer med den basala omvårdnaden som är central för alla människor. Undersköterskorna utför även omvårdnads- och rehabiliteringsåtgärder enligt ordination, t ex såromläggningar och svalgträning. 

Fysioterapeut

Hos oss utformar fysioterapeuten, efter en grundlig bedömning av den fysiska förmågan, tillsammans med patienten lämpliga rehabiliteringsmål samt planerar och hjälper till med träningen. Träningen fokuserar ofta på patientens förmåga att förflytta och röra sig. Dessutom innehåller den delar som balans, styrka och rörlighet. Fysioterapi sker oftast individuellt men kan även ske i mindre grupper.

Arbetsterapeut

Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med egna önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeutens ansvar hos oss är att stödja och sporra patienten till att utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Uppdraget innefattar att utreda, bedöma, prova ut och anpassa olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel.

Logoped

Att kunna svälja på ett säkert sätt är viktigt, inte bara för att det ger en god livskvalitet utan också för att det underlättar avveckling av en trakealkanyl. Logopederna undersöker svalgfunktionen och arbetar strukturerat med svalgrehabiliteringen tillsammans med patienten och det multidisciplinära teamet. Logopederna kan också prova ut kommunikationshjälpmedel när det vanliga talet inte riktigt fungerar.

Kurator

Kuratorn på Remeo ansvarar för psykosocial kartläggning. Vid behov erbjuds samtalsstöd samt information, vägledning och stöd i kontakten med myndigheter och organisationer.

Weaningsjuksköterska

Weaningsjuksköterskor driver arbetet för att patienten ska bli oberoende av ventilator och trakealkanyl. Weaning betyder avvänjning och på svenska säger man ofta urträning ur ventilator. Våra weaningsjuksköterskor är specialistsjuksköterskor inom intensivvård eller anestesi. De optimerar urträningsprocessen och arbetar intensivt med patienten och teamet för att möjliggöra en säker och effektiv väg till att andas helt själv.

Utskrivningssjuksköterska

Utskrivningssjuksköterskorna arbetar för en professionell och säker planering av patientens utskrivning. Alla faktorer som berör hälsa vägs in och planeringen sker i samverkan med patient, närstående, teamet och vid behov även med andra berörda enheter som kommun, primärvård och sjukhus.

Vårdutvecklare

Vårdutvecklarna leder projekt som syftar till att vidareutveckla och förbättra patientvården och verksamheten och bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling. De planerar interna utbildningsinsatser vid kliniken, utvecklar och underhåller rutiner samt ansvarar för de studenter som tas emot på Remeo.

Medicintekniker

Driften av vår högteknologiska medicinska apparatur säkras av våra medicintekniker. Det kan till exempel handla om apparatur som övervakar puls och andning, om röntgenapparaten eller om försörjningen med syrgas.

Fler yrkesgrupper

Följande yrkesgrupper konsulteras vid behov: Rehabiliteringsläkare, neurolog, ÖNH-läkare, infektionsläkare, kardiolog, kirurg, dietist, tandläkare, tandhygienist, präst, medicinsk fotvård och psykiatriker/smärtläkare.