Osäker framtid

Remeos framtid är mycket osäker. På denna sida har vi samlat frågor och svar.
Här kan du också läsa mer om Remeos intensivvård

Vad är specialiserad intensivvårdsrehabilitering?

Många liv kan räddas med modern intensivvård och de allra flesta patienter återhämtar sig väl efter några dagar på intensivvårdsavdelning. Men för några patienter blir vården mycket lång, flera veckor, ibland månader. Dessa behöver specialiserad intensivvårdsrehabilitering.

Ofta kommer patienter till Remeo i intensivvårdsambulans, har trakealkanyl (andas genom ett inopererat plaströr i halsen), ligger i ventilator, kan inte prata eller svälja. Det är vanligt att man i början inte heller kan röra delar av kroppen eftersom man är mycket muskelsvag.

Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen innebär att ett multiprofessionellt team sammanhållet vårdar och rehabiliterar patienterna för att de ska klara sig utan respirator, trakealkanyl, medicinteknisk övervakning av vitala funktioner och annat avancerat stöd.

Finns intensivvårdsrehabilitering på andra ställen?

Specialiserad intensivvårdsrehabilitering innebär avancerad medicinsk vård, basal intensivvård och samtidig individualiserad rehabilitering. För att det krävs samlad kompetens i interprofessionella team. Remeo är den enda kliniken i Sverige som fokuserar helt på denna typ av vård.

Det är vanligt att intermediärvårdavdelningar (IMA) och andra vårdavdelningar också vårdar patienter med t ex trakealkanyl, men det specialiserade interprofessionella teamet för intensivvårdrehabilitering är unikt för Remeo.

Varför är Remeos framtid osäker?

Det har funnits ett stabilt behov av specialiserad intensivvårdsrehabilitering. Vanligtvis har det varit en viss kö till Remeos vårdform. 

Men sedan oktober 2023 har Region Stockholms akutsjukhus remitterat avsevärt färre patienter. Sedan årsskiftet har sjukhuset skickat 85 procent färre remisser jämfört med samma period föregående år (per den 2024-02-19). Vårdbehovet har inte minskat och de minskade remisserna har skett utan förvarning. Så sent som i november förnyades vårt avtal.

Vi har 13 vårdplatser öppna och hoppas att situationen ska få en långsiktig lösning inom en snar framtid. Ingen personal har varslats. 

Har Remeo intensivvårdsplatser?

Remeo har 14 vårdplatser. Våra vårdplatser räknas in i antalet intensivvårdsplatser som Region Stockholm rapporterar in till Socialstyrelsen, på samma sätt som skedde under pandemin. 

Remeo är inriktat på rehabiliteringsfasen av intensivvård och benämner detta intensivvårdsrehabilitering. Vårdplatserna uppfyller Svenska Intensivvårdsregistrets (SIR) kategori 1-definition av intensivvård, medan t ex Karolinska Universitetssjukhuset uppfyller kategori 3, den högsta intensivvårdsnivån. 

Som exempel kan nämnas att Remeos patienter under 2023 hade 1 902 vårddygn med invasiv ventilatorbehandling, något som oftast brukar betraktas som intensivvård.  

Hur bedriver Remeo forskning och utbildning?

Remeo har en växande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Vården utvecklas kontinuerligt och nya behandlingsmetoder tas fram och utvärderas vetenskapligt liksom patientutfall. Studenter på olika nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning, handleds. Remeo utbildar på uppdrag av Karolinska Institutet inom området intensivvårdsrehabilitering. Remeos medarbetare undervisar också vårdpersonal inom Region Stockholm och andra regioner för att sprida kunskap om hur man bäst vårdar patienter med trakeostomi, ventilator och långvarig kritisk sjukdom.

Har Remeo långa vårdtider?

Remeo inriktar sig på patienter med komplicerade vårdförlopp där det är vanligt med långa vårdtider och i snitt har patienterna vårdats ca en månad på akutsjukhus innan de kommer till Remeo.

Medianvårdtiden på Remeo var 46 dygn för 2023, vilket är något kortare än medianvårdtiden 2019-2022 som var 50 dygn. En minoritet av patienterna på Remeo har längre vårdtider, vilket i regel grundas på det medicinska tillståndet, exempelvis en utdragen läkningsprocess i centrala nervsystemet efter infektion, blödning eller trauma.

När vårdtider behöver förlängas sker detta alltid i dialog med den klinik som remitterat patienten till Remeo. Det är alltid möjligt för en remitterande verksamhet att fortsätta rehabiliteringen i egen regi eller ställa remiss till annan vårdgivare än Remeo, men historiskt har detta nästan aldrig skett.

Varför är det viktigt att rehabilitering är skild från sjukhusen?

Intensivvårdsrehabilitering gynnas av både geografisk och organisatorisk separation från akutsjukhusen. Det är lätt att rehabiliteringen för patienter med långa vårdtider på akutsjukhus, av helt naturliga skäl, prioriteras ner när patienter med akuta livshotande problem måste tas om hand först.

En patient med lång vårdtid behöver kontinuitet i det interprofessionella teamet och högre andel av hälsoprofessioner med särskild kompetens för att t ex kunna träna muskler i luftvägen som kan vara riskfyllt. Men utan fokus och specialiserad träning blir patienten inte bättre. När dagarna går, förtvinar ännu fler muskler, komplikationer som lunginflammationer och sår kan tillstöta och tillståndet blir svårare att vända.

Det finns internationell kunskap om vilka förutsättningar som gynnar goda resultat inom intensivvårdsrehabilitering av långvarigt kritiskt sjuka patienter. Viktiga framgångsfaktorer är ett organisatorisk sammanhållet interprofessionellt vårdteam som samarbetar kontinuerligt, en ledning med särskilt intresse för intensivvårdsrehabilitering, en läkarbemanning med hög kompetens och kontinuitet trots jourarbetet samt en god omvårdnad.

Är det dyrt?

Alla högre vårdnivåer inklusive Remeo medför i sig höga kostnader på grund av de alla specialiserade insatser som krävs.
Remeo har inga fasta anslag utan finansieras helt av ersättning per patient och vårddygn. Trots detta beräknas kostnaden för vård på Remeo vara 40-50 % lägre än en konventionell intensivvårdsplats på ett akutsjukhus.

Utöver de direkta kostnaderna, är det viktigt att peka på de positiva effekterna av Remeos vård. När Remeo frigör en intensivvårdsplats på ett akutsjukhus som annars hade varit upptagen under en längre tid så möjliggör detta att många andra patienter med kortare vårdtid kan nyttja akutsjukhusets intensivvård.

En annan vinst är att flaskhalsar kan minskas inom operationssjukvården, vilket innebär kortare kötider i väntan på operation med de positiva effekter detta har för patienter, sjukvård och samhälle.

För den enskilda Remeopatienten kan en framgångsrik urträning från ventilator och trakeostomi ha stor påverkan både på livskvalitet och framtida hjälpbehov. För samhället kan en framgångsrik urträning innebära att exempelvis ett kroniskt behov av personlig assistans i hemmet undviks, vilket motsvarar tiotals miljoner kronor per patient. Sådana ekonomiska effekter syns dock inte direkt i sjukvården.

Hur ser Remeos avtal med Karolinska ut?

Remeo har arbetat tillsammans med Region Stockholm sedan kliniken grundades 2013. Det senaste avtalet avseende intensivvårdsrehabilitering förnyades i månadsskiftet oktober/november 2023. Karolinska har som högspecialiserat universitetssjukhus haft flest patienter i behov av specialiserad intensivvårdsrehabilitering. I forskningslitteraturen är det känt att universitetssjukhus med mycket högspecialiserad vård har fler patienter med långa vårdtider. Södersjukhuset, Danderyd och Norrtälje kan också remittera patienter till Remeo när de har patienter med behov.

I avtalet mellan Karolinska och Remeo finns ett krav på att Remeo ska ha 7.8 vårdplatser tillgängliga. Det finns ingen formell garanti för att platserna ska fyllas. I avtalet har sjukhusen i Region Stockhlm angivet uppskattade volymer som motsvarar cirka 12 vårdplatser*

Under alla år som Remo haft avtal med Karolinska eller regionen har behovet varit relativt stabilt. När avtalet förnyades nämndes inget om att akutsjukhusen skulle remittera färre patienter.

Hur lång tid tar det att bygga upp rätt kompetens?

En avgörande del för en lyckad intensivvårdsrehabilitering är att arbeta med samlad kompetens i interprofessionella team – en kompetens och ett arbetssätt som tar flera år att bygga upp. På Remeo arbetar t ex specialistläkare, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder. För att arbeta med intensivvårdsrehabilitering behövs en hög vårdkompetens sedan tidigare och därutöver en omfattande teoretisk och praktisk introduktionsutbildning av nya medarbetare i just intensivvårdsrehabilitering. Det tar ungefär ett år för en ny medarbetare att kunna arbeta självständigt.

Har Remeo skalat upp sin verksamhet? 

Före pandemin, 2019 hade Remeo 12 vårdplatser. Under pandemin arbetade kliniken nära sjukhusen och hade pandemiavtal med Region Stockholm. Vid utgången av 2020 fanns 13 vårdplatser och vid utgången av 2021 fanns 14 platser.  

Efter pandemin har Remeo behållit 14 vårdplatser öppna, eftersom antalet patienter som remitteras från andra regioner än Region Stockholm (utomlänspatienter) ökat något.  

I Remeos avtal för intensivvårdsrehabilitering med Karolinska har sjukhusen i Region Stockholm uppgett uppskattade volymer som motsvarar cirka 12 vårdplatser*.  Remeos verksamhet är, efter anpassning till ökat medicinskt behov av intensivvårdsrehabilitering i andra regioner, på prepandemiska nivåer. 

Tar Remeo fullt medicinskt ansvar för patienterna?

Remeo tar fullt medicinskt ansvar för remitterade patienter, oavsett vilken vårdgivare som remitterat patienten. Ansvaret följer enligt lag och gäller för alla patienter som vårdas hos Remeo. Dialog förs alltid med remitterande läkare och vårdgivare.

Kan den nationellt högspecialiserade vården av höga ryggmärgsskador finnas kvar utan intensivvårdsrehabiliteringen?

Remeo ingår i Region Stockholms ryggmärgsskadekedja. Som en del av ryggmärgsskadekedjan tar kliniken emot patienter med höga ryggmärgsskador inom Region Stockholms uppdrag för nationell högspecialiserad vård. Ingen annan klinik i regionen tar emot patienter med höga ryggmärgsskador.

Det är generellt få patienter med höga ryggmärgsskador. Det gör det svårt att upprätthålla kompetens om ryggmärgskadevården inte samlokaliseras med annan likvärdig vård. För Remeo är det inte möjligt att bedriva nationell högspecialiserad vård av höga ryggmärgsskadade utan att samtidigt bedriva intensivvårdsrehabilitering för en något större grupp patienter.

Tar Remeo emot nya remisser i rådande läge?

Ja, Remeo bedriver full verksamhet inom intensivvårdsrehabilitering, nationell högspecialiserad vård för höga ryggmärgsskador (NHV). Vi har även partnerskap med med Region Sörmland och Region Västmanland samt tar som vanligt emot patienter från hela Sverige vid behov. Remeo accepterar nya patienter på vanligt sätt. För att komma i kontakt med Remeo, ring 08-7044440 eller maila info@remeo.se.

* beräknat på historiska data